Demolimi

Praktikat e dëshmuara

“Aftësia për të identifikuar nevojat e klientëve dhe mundësia për të ofruar shërbime në bazë të këtyre nevojave është ajo qka e veqon kompaninë tonë nga të tjerët.”

Një tjetër shtyllë e rëndësishme në “NDERIMI SH.P.K.” është realizimi i punëve të demolimit.

Për shkak se investimet e reja shpesh kërkojnë demolime dhe përgatitjen e tokës, kompania jonë është e specializuar në realizimin e projekteve të tilla.

Kompania posedon paisje të rënda të specializuarapër punët e demolimit duke na mundësuar realizimin e saktë dhe të sigurt të punimeve të demolimit të gjitha kushtet.
Për më tepër, kur realizojme projekte demolimi, ekipi me përvojë i kompanisë sonë luan një rol veçanërisht të rëndësishëm.

“Nderimi SH.P.K” sektori i ndërtimit siguron potencial organizativ dhe pajisje të avancuara të cilat sigurojnë performancë efikase të punëvë të demolimit, sipas politikave dhe rregullave në fuqi për higjiene, poashtu duke mbajtur standarde të larta të ndërtimit.

Kompleksiteti i shërbimeve të ofruara për demolim është i bazuar edhe në faktin se kompania jonë kryen hartimin e dizajneve për projektet e demolimit duke pranuar lejet e nevojshme administrative nëse punimet janë të nevojshme që të realizohen në zona urbane apo rurale të cilat janë të rregulluara me plane komunale.

Projekti i demolimit, Kampi Bondsteel, 2015

Në vijimësi të partneritetit të mirë me KFOR Amerikan në ofrimin e shërbimeve të demolimit, Kompania NDERIMI është angazhuar për të realizuar largimin e të strukturave/ndërtesave në pjesën veriore të Kampit Bondsteel.

Shiko projektin

Projekti i demolimit, KBR @ Kampi Bondsteel, 01 Gusht deri më 31 Janar 2011.

NDERIMI SH.P.K. është nënkontraktuar nga Kellogg Brown & Root Inc. për të realizuar largimi e mureve rrethuese për siguri të mbrendshme në Kampin Bondsteel në vitin 2011. Kompania jonë ka dëshmuar profesionalizëm të lartë në realizimin e projektit.

Shiko projektin

Projekti i demolimit, Kampi Bondsteel, 2011

Kompania NDERIMI SH.P.K është kontraktuar për demolimin e disa strukturave (objekteve0 jashtë përdorimit në bazën ushtarake Amerikane - Kampin Bondsteel në vitin 2011. Për punët e kryera me sukses, kompania jonë ka pranuar mirënjohje nga ushtria Amerikane

Shiko projektin

Demolimi i kampit Grek “Rigas Fereros” Ferizaj

Kompania NDERIMI SH.P.K. ka realizuar me sukses projektin e demolimit të kampit të KFOR Grek "Rigas Fereros"në vitin 2013. Demolimi i kompletuar dhe shëndërrimi i lokacionit të kampit në zonë të punueshme bujqësore ka tejkaluar pritjet e klientit.

Shiko projektin

Demolimi i bazës ushtarake Suedeze

Kompania NDERIMI SH.P.K ka realizuar demolimin e plotë të bazës ushtarake Suedeze në 2011. Të gjitha punët e demolimit janë realizuar në afat rekord dhe me kualitet të lartë duke përmbushur pritjet dhe standardet teknike të klientit.

Shiko projektin

Demolimi i bazës ushtarake Irlandeze, Lipjan

Kompania NDERIMi SH.P.K ka realizuar me sukses demolimin e bazës së KFOR-it së ushtrisë Irlandeze afër Lipjanit në Kosovë në vitin 2010. Për punët e realizuara me sukses, kompania jonë ka pranuar mirënjohje nga KFOR Irlandez në Kosovë.

Shiko projektin

Demolimi i kampit Finlandez “FinCon”

Në vitin 2010, kompania Nderimi SH.P.K është kontraktuar nga ushtria Finlandeze në kuadër të KFOR që të realizoj demolimin e kampit. Kompania Nderimi SH.P.K ka përfunduar të gjitha punët e demolimit në afat rekord duke dëshmuar profesionalizëm të lartë.

Shiko projektin